^Επάνω
Get Adobe Flash player

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ( 13/6, 14/6, 15/6)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η γιορτή λήξης του σχολείου θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 13 Ιουνίου 2016 και ώρα 19.30. Το πρωί της Δευτέρας το σχολείο δε θα λειτουργήσει.

Την Τρίτη 14 Ιουνίου 2016 και ώρες 8.30 έως 10.00 θα πραγματοποιηθούν αθλητικές δραστηριότητες ? παιχνίδια από τους μαθητές όλων των τάξεων του σχολείου, που μπορούν να παρακολουθήσουν όσοι γονείς το επιθυμούν. Το ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων θα εφαρμοστεί κανονικά μετά τις εκδηλώσεις.

Την Τετάρτη 15 Ιουνίου 2016 και ώρα 8.30 θα γίνει αποχαιρετισμός των μαθητών της ΣΤ΄ τάξης, ενημέρωση προς τους γονείς, από τον Δ/ντή του σχολείου, για το ωρολόγιο πρόγραμμα- Ολοήμερο σχολείο που θα εφαρμοστεί το επόμενο σχολικό έτος. Στη συνέχεια θα επιδοθούν οι τίτλοι προόδου και σπουδών. Ώρα προσέλευσης: 8.00 ? 8.20. Ώρα αποχώρησης: 10.00.

ΕΚΘΕΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΣ

Ο Σύλλογος γονέων - κηδεμόνων του σχολείου σας προσκαλεί στην έκθεση βιβλίου που πραγματοποιείται στην αίθουσα εκδηλώσεων του σχολείου μας από  την Τετάρτη 1 Ιουνίου έως την Παρασκευή 3 Ιουνίου.

Εγγραφές μαθητών στo ολοήμερο τμήμα για το σχολικό έτος 2016-2017

Εγγραφές μαθητών στoολοήμερο τμήμα για το σχολικό έτος 2016-2017

Προθεσμία εγγραφής των μαθητών από 1 έως 21 Ιουνίου.

Προϋποθέσεις για τη λειτουργία του Ολοήμερου Προγράμματος των Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων :

Α. Στα Ενιαίου Τύπου Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία δύναται να συγκροτηθεί και να λειτουργήσει τμήμα/τμήματα Ολοήμερου Προγράμματος με τις εξής προϋποθέσεις:

1.Η φοίτηση των μαθητών που εγγράφονται στο Ολοήμερο Πρόγραμμα είναι

υποχρεωτική.

2.Στη συγκρότηση των τμημάτων του Ολοήμερου Προγράμματος λαμβάνεται υπόψη η δηλωθείσα ώρα αποχώρησης των μαθητών, που αναγράφεται στη σχετική υπεύθυνη δήλωση των γονέων/κηδεμόνων κατά την εγγραφή τους.

3.Η δηλωθείσα ώρα ενδιάμεσης αποχώρησης παραμένει η ίδια, μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους.

4.Ενδιάμεση αποχώρηση των μαθητών μπορεί να γίνεται μετά το τέλος της 2ης ώρας του Ολοήμερου Προγράμματος (15.00), εφόσον έχει κατατεθεί σχετική υπεύθυνη δήλωση των γονέων/κηδεμόνων.

5. Το ωράριο λειτουργίας του Ολοήμερου Προγράμματος ισχύει και παραμένει το ίδιο μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους.

6.Η αποχώρηση των μαθητών γίνεται με ευθύνη του εκάστοτε υπεύθυνου λειτουργίας του Ολοήμερου Προγράμματος, ο οποίος αποχωρεί μετά τη λήξη του (16.00), ασχέτως αν ασκεί διδακτικά καθήκοντα στο ενδιάμεσο χρονικό διάστημα.

7.Στα σχολεία με λειτουργικότητα από 6/θέσια και άνω, ο ελάχιστος αριθμός για τη λειτουργία του Ολοήμερου Προγράμματος (1η, 2η ή 3η ώρα) είναι 14 φοιτώντες μαθητές. Στο Ολοήμερο Πρόγραμμα δύνανται να εγγράφονται:

α) οι μαθητές των οποίων εργάζονται και οι δύο γονείς, προσκομίζοντας σχετική βεβαίωση του φορέα εργασίας τους ή κάρτα ανεργίας, στην περίπτωση που είναι άνεργοι.

β) οι μαθητές, των οποίων οι γονείς/κηδεμόνες ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες (μαθητές πολύτεκνων/μονογονεϊκών οικογενειών, μαθητές με γονείς με χρόνιες παθήσεις/ενταγμένους σε πρόγραμμα απεξάρτησης/φυλακισμένους).

Εγγραφές μαθητών στα Δημοτικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2016-2017

Εγγραφές μαθητών στα Δημοτικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2016-2017

Προθεσμία εγγραφής των μαθητών από 1 έως 21 Ιουνίου.

Δικαιολογητικά εγγραφής:

1. Πιστοποιητικό γέννησης Δήμου ή Κοινότητας.

Σας ενημερώνουμε ότι από το σχολικό έτος 2016-17 και εφεξής, για την εγγραφή των μαθητών στα Δημόσια Δημοτικά Σχολεία της χώρας δεν απαιτείται η προσκόμιση του Πιστοποιητικού Γέννησης από τους γονείς, αλλά αναζητείται από τις σχολικές μονάδες μέσω του Πληροφορικού Συστήματος myschool του ΥΠΠΕΘ. (Φ.6/498/57863/Δ1, 6-4-2016)

2. Επίδειξη του Βιβλιαρίου Υγείας του Παιδιού (Β.Υ.Π.), ή προσκόμιση άλλου στοιχείου στο οποίο φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια.

Υπενθυμίζουμε ότι ισχύει η γνωμοδότηση της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών (Υ1/Γ.Π.161682/22-12-2008 έγγραφο της Δ/νσης Δημόσιας Υγιεινής του Υπ. Υγείας & Κοιν. Αλληλεγγύης), σύμφωνα με την οποία, «είναι υποχρεωτικά όλα εκείνα τα εμβόλια που είναι ενταγμένα στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών και για αυτό δίνονται δωρεάν στα πλαίσια προστασίας της Δημόσιας Υγείας. Μόνο σε περιπτώσεις ιατρικής αντένδειξης, θα μπορούν οι γονείς να αρνηθούν τον εμβολιασμό των παιδιών τους». Οι γονείς που για οποιουσδήποτε άλλους λόγους (προσωπικά δεδομένα και πιθανές παρενέργειες) δεν επιθυμούν τον εμβολιασμό των παιδιών τους, οφείλουν να προσκομίζουν βεβαίωση ιατρικής αντένδειξης από : α) Περιφερειακά Γενικά Νοσοκομεία, ή β) Δ/νσεις Υγιεινής της οικείας Νομαρχίας, ή γ) Ιατροκοινωνικά Κέντρα, ή δ) Ασφαλιστικούς φορείς, ή ε )ιδιώτες ιατρούς, σύμφωνα με τον κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας Ν.3418/28-11-2005(τ.Α' ΦΕΚ 287).

3. Το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.).

(Χορηγείται από το σχολείο)

Το Α.Δ.Υ.Μ. (βλ. Φ.6/1094/80261/Δ1, 20-5-2015) , ως δικαιολογητικό εγγραφής των παιδιών στο νηπιαγωγείο και στην Α ? Τάξη του Δημοτικού Σχολείου καθώς και ως ιατρικό πιστοποιητικό παρακολούθησης της υγείας των μαθητών/τριών κατά τη διάρκεια φοίτησής τους στις σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, καταρτίζεται και συμπληρώνεται από ιατρούς των οικείων Μονάδων Υγείας του Πρωτοβάθμιου Εθνικού Δικτύου Υγείας (Κέντρα Υγείας, Πολυδύναμα Περιφερειακά ιατρεία κτλ.) ή των Εξωτερικών Ιατρείων των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων ή των ιδιωτών ιατρών συμβεβλημένων με τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) ή τον αντίστοιχο ασφαλιστικό φορέα των γονέων και κηδεμόνων ή από ιδιώτες ιατρούς (χωρίς σύμβαση με ασφαλιστικά ταμεία). Οι ειδικότητες των ιατρών που έχουν τη δυνατότητα κατάρτισης και συμπλήρωσης και την ευθύνη υπογραφής του Α.Δ.Υ.Μ. είναι παιδίατροι ή γενικοί ιατροί ή, σε ειδικές περιπτώσεις, παθολόγοι.

4. Αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο, κατά την κρίση του Διευθυντή του σχολείου, φαίνεται η διεύθυνση κατοικίας του μαθητή.

(πχ. λογαριασμός ΔΕΚΟ, μισθωτήριο οικίας ή άλλο έγγραφο, προκειμένου οι μαθητές να εγγράφονται αποκλειστικά και μόνο στα όρια της σχολικής τους περιφέρειας (Άρθρο 1, ΠΔ 201/98).

5. Βεβαίωση παρακολούθησης νηπιαγωγείου.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ (24/3/2016)

Την Πέμπτη 24 Μαρτίου 2016 θα πραγματοποιηθεί σχολική γιορτή για την επέτειο της 25ης Μαρτλιου 1821. Τη γιορτή μπορούν να παρακολουθήσουν και οι γονείς. Οι μαθητές θα προσέλθουν στο σχολείο στις 08:30 και θα αποχωρήσουν με το πέρας της γιορτής, στις 10:00 περίπου. Το Ολοήμερο δε θα λειτουργήσει.

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ 3ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΛΜΥΡΟΥ

Μεγάλη ήταν η ανταπόκριση των μαθητών και των γονέων του 3ου Δημοτικού Σχολείου Αλμυρού στο κάλεσμα του Συλλόγου Γονέων και του Συλλόγου Διδασκόντων για τη συγκέντρωση Τροφίμων, ειδών υγιεινής, και ρούχων για τους πρόσφυγες και ιδιαίτερα για τα μικρά προσφυγόπουλα που βρίσκονται στο ΣΕΑ Αλμυρού. Τα προϊόντα που συγκεντρώθηκαν, όπως παιδικό γάλα σε σκόνη, παιδικές κρέμες, μπισκότα, χυμοί, νερά εμφιαλωμένα, φάρμακα, είδη υγιεινής, παιδικά ρούχα, παπούτσια κ.α., αφού ταξινομήθηκαν από τις κυρίες του Συλλόγου Γονέων, μεταφέρθηκαν με φορτηγό του Δήμου Αλμυρού σε κτίριο του Δήμου ώστε να μοιραστούν στους πρόσφυγες.

Απέναντι σε αυτήν την κατάσταση που είναι δίπλα μας, τα παιδιά μας άπλωσαν το χέρι του ανθρωπισμού και της αλληλεγγύης. Είναι χρέος όλων μας να ευαισθητοποιηθούμε ως προς το ζήτημα της μετανάστευσης και της προσφυγιάς που βρίσκεται σε έξαρση τον τελευταίο καιρό στη χώρα μας και να συμβάλλουμε με όποιον τρόπο μπορούμε στην ανακούφιση των συνανθρώπων μας..

Επίσκεψη της συγγραφέα κ. Ελένης Πριοβόλου στο σχολείο μας

Την Τετάρτη 24 Φεβρουαρίου 2016 είχαμε την τιμή να υποδεχτούμε στο σχολείο μας την συγγραφέα κ. Ελένη Πριοβόλου. Η συγγραφέας μίλησε στα παιδιά των μικρών τάξεων για τα παραμύθια, ενώ ακολούθησε συζήτηση για τον Τρυφεράκανθο, ένα βιβλίο της συγγραφέα που είχαν διαβάσει τα παιδιά με τους δασκάλους τους.

Στη συνέχεια η κ. Πριοβόλου παρουσίασε, στα παιδιά των μεγάλων τάξεων, το βιβλίο της που έχει τίτλο: Μαζί. Είναι μια ιστορία με έντονους χαρακτήρες όσο και πλοκή, που απεικονίζει γλαφυρά την καθημερινότητα των νέων, προβάλλοντας το θέμα της σχολικής βίας και τις κοινωνικές διαστάσεις του.

ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΣΠΑ

 

«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Η/ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ» ΣΤΟΥΣ ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1, 2 & 3 (MIS 520707, 485613, 485614) ΤΟΥ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ως έργα υποψήφια για ένταξη στο ΕΣΠΑ 2014-2020

Οι Πράξεις «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες», των Αξόνων Προτεραιότητας 1, 2 και 3, (MIS 520707, 485613, 485614) του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» ως έργα υποψήφια για ένταξη στο ΕΠΑΝΑΔ του ΕΣΠΑ 2014-2020, που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους, αφορούν στην στήριξη και ενίσχυση του θεσμού της εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για έξι σχολικά έτη (2010-2011, 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015 και 2015-2016). Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο των Αξόνων Προτεραιότητας 1, 2 και 3 (MIS 520707, 485613, 485614) «Αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης» στις 8 περιφέρειες Σύγκλισης, στις 3 περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου και στις 2 περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου, αντίστοιχα.

Ένα μείζον θέμα για το εκπαιδευτικό σύστημα και εν γένει για το κοινωνικό κράτος αποτελεί η ουσιαστική ένταξη στο εκπαιδευτικό σύστημα και η διαρκής υποστήριξη στην εκπαιδευτική διαδικασία των μαθητών με αναπηρία ή/και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Ως «Μαθητές με Αναπηρία ή/και Ειδικές Εκπαιδευτικές ανάγκες» θεωρούνται όσοι για ολόκληρη ή ορισμένη περίοδο της σχολικής τους ζωής εμφανίζουν σημαντικές δυσκολίες μάθησης εξαιτίας αισθητηριακών, νοητικών, γνωστικών, αναπτυξιακών προβλημάτων, ψυχικών και νευροψυχικών διαταραχών οι οποίες, σύμφωνα με τη διεπιστημονική αξιολόγηση, επηρεάζουν τη διαδικασία της σχολικής προσαρμογής και μάθησης».

Στους μαθητές με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες συγκαταλέγονται ιδίως όσοι παρουσιάζουν νοητική αναπηρία, αισθητηριακές αναπηρίες όρασης (τυφλοί, αμβλύωπες με χαμηλή όραση), αισθητηριακές αναπηρίες ακοής (κωφοί, βαρήκοοι), κινητικές αναπηρίες, χρόνια μη ιάσιμα νοσήματα, διαταραχές ομιλίας ? λόγου, ειδικές μαθησιακές δυσκολίες όπως δυσλεξία, δυσγραφία, δυσαριθμησία, δυσαναγνωσία, δυσορθογραφία, σύνδρομο ελλειμματικής προσοχής με ή χωρίς

images/nai_1.jpg

 

 

υπερκινητικότητα, διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές (φάσμα αυτισμού), ψυχικές διαταραχές και πολλαπλές αναπηρίες.

Στόχος της Πράξης είναι η υλοποίηση της εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης στα σχολεία γενικής αγωγής προκειμένου να υποστηρίζονται οι μαθητές με αναπηρία ή/και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στη σχολική τάξη παράλληλα με τον εκπαιδευτικό της τάξης. Για το σκοπό αυτό προσλαμβάνεται το αναγκαίο προσωπικό.

Επίσης, στόχος των πράξεων είναι η υποστήριξη των μαθητών με το αναγκαίο προσωπικό (ΕΕΠ/Σχολικοί Νοσηλευτές και ΕΒΠ) ώστε να καταστούν λειτουργικοί κατά το χρόνο παραμονής τους στις σχολικές μονάδες σε Περιφέρειες όπου δεν καλύπτουν τα ΠΕΠ.

Η εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη των μαθητών με αναπηρία ή/και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες είναι μία έμπρακτη εφαρμογή προς την κατεύθυνση της κοινωνικής ενσωμάτωσης τους στη σχολική κοινότητα με αποτέλεσμα τη βελτίωση της προσβασιμότητας των μαθητών στο κοινωνικό γίγνεσθαι και την αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού.

nai 1

 

 

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΥΓΙΕΙΝΗ

Την Τρίτη 22 Δεκεμβρίου 2015 επισκέφτηκαν το σχολείο μας οι οδοντίατροι Εξάρχου Μαρία και Μπατσκίνη Μαρία και ενημέρωσαν τους μαθητές της Α΄ και της Β΄τάξης για τους  βασικούς κανόνες στοματικής υγιεινής. Η ενημέρωση έγινε στα πλαίσια του προγράμματος της Ευέλικτης Ζώνης με θέμα " προσέχω τα δόντια μου και το χαμόγελό μου" που υλοποιείται από τους μαθητές της Α΄ τάξης με την καθοδήγηση των εκπαιδευτικών της τάξης  Ευαγγελίας Κρίκη και Σοφίας Σκλαβούνου.

Χριστουγεννιάτικη γιορτή - Διακοπές Χριστουγέννων

Η χριστουγεννιάτικη γιορτή θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 21 Δεκεμβρίου και ώρα 18.00 στην αίθουσα εκδηλώσεων του σχολείου. Το σχολείο δε θα λειτουργήσει το πρωί.

Την Τρίτη 22/12 και την Τετάρτη 23/12 το σχολείο θα λειτουργήσει κανονοκά, σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα.

Οι διακοπές των Χριστουγέννων ξεκινούν στις 24 /12 /2015 και τελειώνουν στις 7 /1/2016. Μετά τις γιορτές τα μαθήματα θα ξεκινήσουν στις 8/1/2016, ημέρα Παρασκευή.

Ενημέρωση για τη βαθμολογία Α΄τριμήνου

Την Παρασκευή 18 Δεκεμβρίου και ώρα 11:40 παρακαλούνται οι γονείς - κηδεμόνες να προσέλθουν στο σχολείο για να ενημερωθούν για την πρόοδο των παιδιών τους και να παραλάβουν τους ελέγχους.

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

Την Τρίτη 17 Νοεμβρίου θα πραγματοποιηθεί η σχολική γιορτή για την επέτειο του Πολυτεχνείου.

Οι μαθητές θα προσέλθουν στο σχολείο στις 9.45, ενώ η γιορτή θα ξεκινήσει στις 10.00 και θα τελειώσει στις 10.45.

ΑΠΙΝΙΔΩΤΗΣ

Με τον όρο καρδιακή ανακοπή ορίζεται η αιφνίδια διακοπή της καρδιακής λειτουργίας. Καθημερινά χιλιάδες άνδρες και γυναίκες στην Ευρώπη καταρρέουν και πεθαίνουν από καρδιακά αίτια που οδηγούν σε καρδιακή ανακοπή. Η έγκαιρη παρέμβαση και η χρήση ενός αυτόματου εξωτερικού απινιδωτή μπορεί να αποσοβήσει το θάνατο.

Οι απινιδωτές σώζουν ζωές,   όταν υπάρχουν!!!

Κοινωνικοί φορείς της πόλης μας κάνουν προσπάθεια για τη τοποθέτηση εξωτερικών απινιδωτών στην πλατεία, στο στάδιο Αλμυρού καθώς και στο δάσος Κουρί, αξίας περίπου 5000 ευρώ. Αναμένουμε τη θετική ανταπόκριση όλων των μελών της σχολικής μας μονάδας, αφού όλοι μαζί ως ενεργοί πολίτες μπορούμε να συνεργαστούμε και να βοηθήσουμε, από το υστέρημά μας, για την υλοποίηση αυτής της πρωτοβουλίας! Στο χώρο του σχολείου με ευθύνη του συλλόγου διδασκόντων, υπάρχει «κουμπαράς» για το σκοπό αυτό.

 

απινιδωτησ 1

ΔΑΝΕΙΣΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ (Λειτουργία)

Ενημερώνουμε τους μαθητές ότι η Δανειστική Βιβλιοθήκη του σχολείου είναι ανοιχτή κάθε Τετάρτη (1ο - 2ο διάλειμμα).

 

ΚΑΝΟΝΕΣ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ   ΤΗΣ  ΣΧΟΛΙΚΗΣ  ΜΑΣ  ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

1. Πριν μπούμε στη βιβλιοθήκη, τελειώνουμε οτιδήποτε φαγώσιμο.

2. Δεν επιτρέπεται να τρώμε μέσα στο χώρο της βιβλιοθήκης.

3. Η είσοδός μας στο χώρο της βιβλιοθήκης γίνεται με ήρεμο τρόπο. Όση ώρα βρισκόμαστε εκεί, κάνουμε ησυχία.

4. Η πρόσβαση στη συλλογή της βιβλιοθήκης είναι ελεύθερη. Μπορούμε ν? αναζητήσουμε το υλικό που μας ενδιαφέρει στα ράφια της βιβλιοθήκης. Αρκεί να τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

5. Αν ψάχνουμε ένα συγκεκριμένο τίτλο και δεν τον βρίσκουμε, ζητάμε τη βοήθεια των υπευθύνων.

6. Ο δανεισμός γίνεται με σειρά προτεραιότητας και ο καθένας δανείζεται μόνο για τον εαυτό του. Μπορούμε να δανειστούμε ένα βιβλίο κάθε φορά και οφείλουμε να το επιστρέψουμε εντός 15 ημερών. Αν δεν προλάβουμε να το διαβάσουμε, ενημερώνουμε ότι θα το κρατήσουμε κι άλλο.

7. Είμαστε υπεύθυνοι για τα βιβλία που χρησιμοποιούμε ή που έχουμε δανειστεί. Υπογραμμίσεις ή σημειώσεις στα βιβλία αυτά δεν επιτρέπονται.

8. Αν χάσουμε ή καταστρέψουμε κάποιο βιβλίο, είμαστε υποχρεωμένοι να το αντικαταστήσουμε.

9. Επιστρέφουμε τα βιβλία που έχουμε δανειστεί όποια μέρα της εβδομάδας θέλουμε στην κυρία Ελένη ή στην κυρία Έφη. Δεν τα αφήνουμε στη βιβλιοθήκη χωρίς να ενημερώσουμε.

10. Αν κάποιο βιβλίο σκιστεί, ενημερώνουμε την κυρία Ελένη ή την κυρία Έφη να το επιδιορθώσουν.

11. Πρέπει οπωσδήποτε να έχουμε επιστρέψει (ή σε περίπτωση απώλειας να έχουμε αντικαταστήσει) το υλικό που δανειστήκαμε μέχρι τη λήξη της σχολικής χρονιάς.

12. Ημέρα δανεισμού είναι η Τετάρτη (1ο-2ο διάλειμμα).

 

Οφείλουμε να σεβόμαστε όλους τους παραπάνω όρους, διαφορετικά χάνουμε την ιδιότητά μας ως μέλη της σχολικής βιβλιοθήκης.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ(26 - 28 /10)

Τη Δευτέρα 26/10/2015 δε θα γίνουν μαθήματα λόγω της εορτής του Αγίου Δημητρίου, πολιούχου της πόλης μας.

Την Τρίτη 27/10/2015 θα πραγματοποιηθεί η γιορτή για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου 1940.

Οι μαθητές θα προσέλθουν στις 8:15, η γιορτή θ? αρχίσει στις 8:30 και θα λήξει στις 9:30.

Την Τετάρτη 28/10/2015 οι μαθητές του τμήματος της σημαίας θα προσέλθουν το αργότερο έως και τις 9:45 και του τμήματος της παρέλασης έως και τις 10:15.

2Η ΗΜΕΡΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ 3ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΛΜΥΡΟΥ

Τη Δευτέρα 5-10-2015 πραγματοποιήθηκαν με επιτυχία από τους μαθητές και τις μαθήτριες του 3ου Δημοτικού Σχολείου Αλμυρού οι δράσεις σχετικά με τη 2η Πανελλήνια Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού με τη συμμετοχή όλων των μαθητών και των εκπαιδευτικών του σχολείου. Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους και την ενεργή συμμετοχή τους οι μαθητές , οι εκπαιδευτικοί και το βοηθητικό προσωπικό του Ειδικού Σχολείου (Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.) Αλμυρού, καθώς και γονείς των δύο σχολείων.

               Η ημέρα ήταν αφιερωμένη στα Ολυμπιακά Ιδεώδη μέσα από τα Ολυμπιακά και τα Παραολυμπιακά Αθλήματα.  Ο Πιερ ντε Κουμπερτέν, ο οποίος αναβίωσε τους Ολυμπιακούς αγώνες, θεωρούσε ότι η ευγενής άμιλλα προάγει τη σωστή κρίση και την καλή διαγωγή και τόνιζε ιδιαίτερα τη σημασία του ?ευ αγωνίζεσθαι?.

Ο απώτερος σκοπός των εκδηλώσεων είναι η επαφή με τα Ολυμπιακά ιδεώδη τα οποία αναφέρονται σε αρχές και αξίες όπως η ευγενής άμιλλα ( ευ αγωνίζεσθαι) , η ισότητα, η αλληλεγγύη, η συναδέλφωση και η ειρήνη. Με αυτές τις αξίες ο αρχαίος ελληνικός πολιτισμός εμπλούτισε τον αθλητισμό και τον προήγαγε σε μέσο εξάσκησης του σώματος, καλλιέργειας του πνεύματος, εξευγενισμού και σύσφιξης των ανθρώπινων σχέσεων.

Το εκπαιδευτικό προσωπικό του σχολείου και οι μαθητές συμμετείχαν στο γιορτασμό της 2ης Πανελλήνιας Ημέρας Σχολικού Αθλητισμού με τις παρακάτω δράσεις:

 1. Παρουσίαση ? Ομιλία με θέμα: «Ολυμπιακοί αγώνες». ( Τσιλιού ? Μελέτη Αποστολία)
 2. Προβολή video, σχετικών με τους Ολυμπιακούς και τους Παραολυμπιακούς αγώνες.
 3. Δημιουργία αφισών από τους μαθητές σχετικών με τους Ολυμπιακούς αγώνες.
 1. Πραγματοποίηση αθλητικών δραστηριοτήτων στο Στάδιο Αλμυρού, στις οποίες συμμετείχαν οι μαθητές όλων των τάξεων και οι μαθητές του Ειδικού Σχολείου (Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.) Αλμυρού.

Στο Στάδιο Αλμυρού οι εκδηλώσεις ξεκίνησαν με την παρέλαση τμημάτων των δυο σχολείων (Ε.Ε.Ε.Ε.Κ και 3ου Δημοτικού) και την είσοδο της Ολυμπιακής σημαίας. Στη συνέχεια διαβάστηκε ο όρκος των Ολυμπιακών αγώνων. Την έναρξη των αγώνων κήρυξε ο Δ/ντής του 3ου Δημοτικού Σχολείου Αλμυρού κ. Μυλωνάς Γεώργιος.

Οι μαθητές συμμετείχαν στα παρακάτω παιχνίδια:

Α΄ Τάξη: Αν όλα τα παιδιά της Γης.

Β΄ Τάξη: Τρέχουμε για την Ειρήνη.

Γ΄ Τάξη: Μαθαίνουμε τα αθλήματα.

Δ΄ Τάξη: Ειρήνη ? Φιλία ? Αγάπη- Ευ Αγωνίζεσθαι

Ε΄ Τάξη: Αγώνας δρόμου για άτομα με προβλήματα όρασης.

ΣΤ΄ Τάξη: Σκυταλοδρομία Ολυμπιακής Φλόγας

                Στη συνέχεια οι μαθητές και οι μαθήτριες των μεγάλων τάξεων (Δ΄,Ε΄,ΣΤ΄) αγωνίστηκαν στον δρόμο των 50 μ., ενώ τα παιδιά του Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. στο μήκος και στο ακόντιο. Οι τρεις πρώτοι νικητές κάθε αγώνα τιμήθηκαν με στεφάνι ελιάς.

 

 

Κατανομή Τάξεων 2015-2016

Α: Κρίκη Ευαγγελία

Β1:Μπασιάκος Γεώργιος

Β2:Βαγγελός Παύλος

Γ1:Καραβασίλη Ελένη

Γ2:Παπαλεξανδρής Αντώνιος

Δ1:Βασδέκη Σταματία

Δ2:Καλαντζής Γεώργιος

Ε1:Αστρίδου- Γελδίζου Παναγιώτα

Ε2:Ψωμαδοπούλου Ζωή

ΣΤ:Κορδέλα Μαρία

Τμήμα Ένταξης:Χατζηκυριάκου Ευτυχία

Ολοήμερο Τμήμα: Κέντρος Ιωάννης

Ολοήμερο Τμήμα: Σκλαβούνου Σοφία

πρόσληψη καθαρίστριας από 1/9/2015 έως 30/6/2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                     

                                                                 ΑΛΜΥΡΟΣ 14/08/2015

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α/BAΘΜΙΑΣ                     Αριθμ. Πρωτ:  84

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΥΡΟΥ                                                              

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Πρόσληψη καθαριστριών με σύμβαση μίσθωσης έργου ορισμένου χρόνου από 1/9/2015 έως 30/6/2016

Η πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας εκπαίδευσης του Δήμου Αλμυρού έχοντας υπόψη:        

 1. Τις διατάξεις του Ν. 4186(ΦΕΚ Α΄ 193/17-9-2013) «Καθαρισμός σχολικών μονάδων».
 2. Τις διατάξεις του Ν. 4076/10-8-2012 (ΦΕΚ 159) άρθρο 6 «Καθαρισμός σχολικών μονάδων», όπως είχε αντικατασταθεί.
 3. Τις διατάξεις του Ν. 4002/22-8-2011 (ΦΕΚ 18) άρθρο 69 «περί τρόπου διαδικασίας πρόσληψης των συμβασιούχων καθαριστριών για το σχολικό έτος 2012-2013»
 4. Τις διατάξεις του Ν.1892/1990 παρ. 5 του άρθρου 113 όπως ισχύει ύστερα από την αντικατάστασή του με το άρθρο 36 του Ν, 3699/08 (ΦΕΚ 199/Α΄)
 5. Τις εισηγήσεις των διευθυντών των Δημοτικών Σχολείων και των Νηπιαγωγείων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Ότι η Σχολική Επιτροπή Α/θμιας Εκπ/σης Δήμου Αλμυρού θα προβεί σε πρόσληψη προσωπικού τεσσάρων (4) θέσεων με σύμβαση μίσθωσης έργου για το χρονικό διάστημα από 1/9/2015 έως 30/6/2016 και αντικείμενο τον καθαρισμό των χώρων των παρακάτω σχολείων, μετά τα κενά που δημιουργήθηκαν:

-         3ο Δημοτικό Σχολείο Αλμυρού (1 θέση)

-         Δημοτικό Σχολείο και Νηπιαγωγείο Πτελεού (1 θέση)

-         Νηπιαγωγείο Αεροδρομίου (1 θέση)

-         2ο & 5ο Νηπιαγωγείο Αλμυρού (1 θέση)

Ο ανάδοχος αναλαμβάνει τον καθαρισμό των αιθουσών διδασκαλίας, των γραφείων, του προαυλίου καθώς και όλων των κοινόχρηστων χώρων του σχολείου σε καθημερινή βάση.

Όσον αφορά την διαδικασία νέων προσλήψεων:

-         Η ανακοίνωση θα αναρτηθεί σε κάθε σχολείο που αφορά, στην εξωτερική πόρτα καθώς και στον πίνακα ανακοινώσεων της Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπ/σης Δήμου Αλμυρού.

-         Η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων θα είναι μέχρι και την Παρασκευή 21 Αυγούστου 2015 και ώρα 12:00

Οι υποψήφιοι/υποψήφιες, θα πρέπει να πληρούν κατ? ελάχιστο τις εξής προϋποθέσεις:

 1. Να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.
 2. Να είναι Έλληνες Πολίτες ή να έχουν την ελληνική υπηκοότητα.
 3. Να έχουν τη φυσική καταλληλότητα για την άσκηση των καθηκόντων.
 4. Να είναι άνεργοι ή μακροχρόνια άνεργοι.
 5. Να είναι δημότες ή μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Αλμυρού. Σε περίπτωση που δεν βρεθεί υποψήφιος /α που να είναι δημότης ή μόνιμος κάτοικος θα επιλεγεί υποψήφιος που είναι μόνιμος κάτοικος όμορου Δήμου.
 6. Να μην έχουν καταδικαστεί και να μην είναι φυγόπονοι ή φυγόδικοι για κανένα από τα αδικήματα του άρθρου 8 του Υπαλληλικού Κώδικα.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 1. Αίτηση
 2. Φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας
 3. Εκκαθαριστικό σημείωμα της εφορίας οικ. Έτους 2015 (φορολογικού έτους 2014. Σε περίπτωση που δεν υποβάλλεται φορολογική δήλωση θα κατατεθεί σχετική βεβαίωση της οικείας Οικονομικής Εφορίας.
 4. Βεβαίωση Μονίμου Κατοικίας ή Δημοτικότητας.
 5. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης από όπου να προκύπτει με σαφήνεια ο αριθμός των τέκνων που είναι εν ζωή.
 6. Για γονείς με τέκνα ή σύζυγο με αναπηρία 67% και άνω, Πιστοποιητικό της Υγειονομικής Επιτροπής του Ασφαλιστικού Φορέα τους που να είναι σε ισχύ.
 7. Υπεύθυνη Δήλωση με την οποία να δηλώνεται ότι α) δεν έχουν καταδικαστεί και ότι δεν είναι φυγόποινοι ή φυγόδικοι για κανένα από τα αδικήματα του άρθρου 8 του υπαλληλικού Κώδικα, β) ότι έχουν τη φυσική καταλληλότητα για την άσκηση των καθηκόντων.
 8. Φωτοτυπία κάρτας ανεργίας και Βεβαίωση ΟΑΕΔ για το χρόνο ανεργίας.

Σημείωση: Οι συμβάσεις των καθαριστριών για τα συγκεκριμένα σχολεία θα συναφθούν εφόσον το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. μας χρηματοδοτήσει για τις θέσεις αυτές.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ? ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Οι αιτήσεις θα υποβληθούν αυτοπροσώπως, στο γραφείο της Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αλμυρού (Δημοτική Βιβλιοθήκη) από 17 έως 21 Αυγούστου 2015 και κατά τις ώρες 09:00 έως 12:00 π.μ.

Η Ανακοίνωση, η Αίτηση και τυχόν διευκρινήσεις και πληροφορίες σχετικά με αυτές θα παρέχονται καθημερινά από το γραφείο της Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αλμυρού (Δημοτική Βιβλιοθήκη) τηλ. 24220 29274. κ. Βαλκανιώτου Αθανασία.

Οι υποψήφιοι που θα επιλεχθούν θα υπογράψουν σύμβαση έργου για το χρονικό διάστημα από 1/9/2015 έως 30/6/2016 και η αμοιβή τους (συμπεριλαμβανομένων και των εργοδοτικών εισφορών) θα καταβάλλεται από τη Σχολική Επιτροπή σύμφωνα με τις διατάξεις με τις διατάξεις της υπ. αριθμ. 2/18254/0022/3-4-2008 (ΦΕΚ 672/Β/17-4-2008) Κοινής Απόφασης Υπουργών Οικονομίας Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας Και Θρησκευμάτων.

Οι αποδοχές τους υπολογίζονται βάσει των αιθουσών διδασκαλίας.

Να αναρτηθεί η παρούσα ανακοίνωση στην είσοδο του σχολικού συγκροτήματος,

       Η Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής

                  Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

                                                                        Σταυραντώνη Μαρία

Στοιχεία Επικοινωνίας

3ο Δημοτικό Σχολείο Αλμυρού
Αλμυρός
Τ.Κ. 37100
Τηλ: 2422021482
email: mail@3dim-almyr.mag.sch.gr
Copyright © 2013. Το σχολείο μας! Rights Reserved.